اطلاعات تماس

مرکر تلفن  کارخانه : 7  الی 4218501-051

فاکس: 44218520-051

تلفن دفتر تهران: 44046487-021

فاکس دفتر تهران : 44046488-021

دفتر مشهد : 38462317-051

Email :info@skcco.com

آدرس کارخانه: خراسان رضوی - سبزوار- کیلومتر2 جاده مشهد
کد پستی :84611-96157

صندوق پستی:311

تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.