سوابق مدیران عامل قبلی

از سال 05-1377 لغایت 11-1379 : آقای مهندس محمد تولیت

از سال 11-1379 لغایت 11-1391 : آقای مهندس محمد نصرآبادی

از سال 11-1391 لغایت 07-1394 : آقای مهندس احمدعلی مختاری

از سال 07-1394 لغايت 03-1396 : آقای مهندس یارعلی انتظاری

از سال 03-1396 : آقای مهندس سياوش نعيمي نيا

تمام حقوق براي شرکت کابل خودرو سبزوار محفوظ ميباشد.