کابل گاز سمند LX با موتور EF7 کابل گاز خودرو - کد مشتري IK00094780

کابل گاز مناسب برای خودرو سمند LX با موتور EF7