ورود پرچم متبرک آستان قدس رضوی به شرکت کابل خودرو سبزوار

در آستانه میلاد هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت صورت گرفت:

ورود پرچم متبرک آستان قدس رضوی به شرکت کابل خودرو سبزوار

کاروان با استقبال پرشور پرسنل شرکت کابل خودرو سبزوار در فضایی معنوی و آکنده از عطر رضوی وارد نمازخانه شد که پس از مولودی خوانی خادمان بارگاه رضوی همکاران شرکت کابل خودرو سبزوار دل های خود را از طریق این پرچم به صحن و سرای رضوی گره زدند و شفای عاجل بیماران را طلب کردند.

در ادامه راه کاروان حامل پرچم متبرک صحن و سرای هشتمین خورشید آسمان امامت و ولایت ،حضرت شمس الشموس امام رضا (ع) شرکت کابل خودرو سبزوار در آستانه میلاد سلطان خراسان منور به قدوم خادمان بارگاه رضوی که حامل پرچم سبز بارگاه انس النفوس بودند شد . این کاروان با استقبال پرشور پرسنل شرکت کابل خودرو سبزوار در فضایی معنوی و آکنده از عطر رضوی وارد نمازخانه شد که پس از مولودی خوانی خادمان بارگاه رضوی همکاران شرکت کابل خودرو سبزوار دل های خود را از طریق این پرچم به صحن و سرای رضوی گره زدند و شفای عاجل بیماران را طلب کردند. گفتنی است در مردادماه سال 1395 نیز این کاروان فضای شرکت کابل خودرو سبزوار را معطر به بوی خوش گنبد و بارگاه رضوی نموده بود و این دومین باری است که این کاروان پس از هفت سال بار دیگر فضای شرکت کابل خودرو سبزوار را عطرآگین نمود.
5535
5535
5535
5535
5535
5535