مراسم استقبال و تشییع پیکر شهید گمنام

روابط عمومی شرکت کابل خودرو سبزوار

مراسم استقبال و تشییع پیکر شهید گمنام

سلام بر آنهایی که رفتند؛ تا بمانند و نماندند تا بمیرند

مراسم استقبال و تشییع پیکر شهید گمنام در شرکت کابل خودرو سبزوار. زمان 21 آذر ماه 1402 ساعت 15
5605